2000. gada 22. septembris — Pēc karatē semināra — atkal Rojā

22-09-2000

Arnis Šauriņš un Gints Feldmanis pie diapozitīva Rojas vidusskolā, kurā Arnis redzams vēl ar balto jostu.

22-09-2000-2

Semināra dalībnieki ar saviem skolotājiem pēc eksāmena. No krei­sās: sensejs Suzuki, sensejs Kikukava, sensejs Hičija un sensejs Onaga.

(Foto no Laimoņa Brauna arhīva)

Tā jau ir iesakņojusies tradīcija, ka Godžju-rju karatē federācijas jau­nieši augusta beigas aizvada Rojas ikvasaras nometnē. Tradicionāli no­metni vada pats federācijas šefs Arnis Šauriņš, nu jau 3. dana melnās jostas meistars, bet viņam vienmēr asistē ins­truktors Gints Feldmanis. Šoreiz gan ir jāpiebilst, ka Arņa vienīgā vēlme bija relaksēties mierīgos treniņos ar jauniešiem aizejošās vasaras saulē ro­mantiskā jūras pludmalē. Gribējās at­brīvot milzīgo sasprindzinājumu, jo paveikts bija kaut kas neiedomājami liels, es pat teiktu – fantastisks, īsteno­jies Arņa sapnis — Rīgā tikko kā beidzies viņa noorganizētais Eiropas Godžju-rju Džundokan karatē semi­nārs, kurā piedalījās karatisti no Fran­cijas, Spānijas. Kanādas, Lietuvas. Somijas, Zviedrijas u.c. valstīm, kopā ap 100 cilvēku.

Unikāls notikums Godžju-rju karatē semināru vēsturē bija tas, ka to vadīja augstākās meistarības pakāpes sensejs Hičija (10.dans) ar saviem palīgiem sensejiem Kikukavu (9. dans) Onagu (8. dans) un Suzuki (8. dans).

Semināra dalībniekiem bija unikā­la iespēja četru dienu treniņos un neformālā gaisotnē iepazīties ar Japānas kultūru un Okinavas karatē cīņas mākslas noslēpumiem. Atestācijā uz trešo danu piedalījās Latvijas Godžju-rju karatē federācijas prezidents Pauls Jurjāns un ģenerālsekre­tārs Arnis Šauriņš. Eksāmenu pieņēma Oki­navas augstākā 10. dana meistars ar ci­tiem meistariem, no kuriem sensejs Masanari Kikukava ir Okinavas kara­tē čempions katās.

Atzinīgi par pasākumu izteicās Ja­pānas vēstniecības Latvijā pirmais se­kretārs Kazuhiko Anzai. Viņš teica, ka šo skolu pazīst un ciena, jo tā ir viena no četrām populārākajām kara­tē skolām pasaulē.

Kad 1953. gadā mira Godžju-rju pamatlicējs sensejs Čodžjuns Mijagi. viens no viņa skolniekiem Eiči Mijazato izvei­doja organizāciju, kuru nosauca par Džundokan (tulkojumā Džun ņemts par pamatu no Godžju-Rju pamatlicēja vārda Čodžjun daļas, do — ceļš. kan — templis. Galvenā Džundokana treniņu zāle, kas ti­ka atvērta 60. gados, atrodas Okinavā.

Godžju-rju emblēmā ir ietvertas galvenās idejas — pretstati: stiprais-elastīgais. Pēc semināra sensejs Suzuki uzsvēra, ka Godžju-rju karatē ir aizsardzības cīņa. kurā nav nežēlīguma. Emblēmā attēlotā dūre simbo­lizē aizsardzību, otra pretsparu uzbru­cējam, lai to neitralizētu.

Jauniešu karatē nometnē Rojā pie­dalījās arī rojenieki Laima Insberga un Beatrise Kražovska. Prieks par to, ka rojenieki turpina iesakņojušās tra­dīcijas no tālajiem astoņdesmitajiem gadiem. To simbolizē Rojas vidusskolā pie sienas esošais diapozitīvs, kuru vienmēr aplūko Rīgas karalisti, kad ierodas Rojā. Šis diapozitīvs sim­bolizē Dao ce|a nebeidzamību. kas ved uz dzelžainu veselību, spēcīgu garu, veselīgu domāšanu un enerģiju it visās dzīves aktivitātēs.

Uzsākot mācību gadu skolā, Ar­nis Šauriņš un šo rindu autors visu ka­ratistu vārdā vēl skolniekiem sekmes mācībās, nepagurt, virzīties pretim sa­vam mērķim pa mūžīgo Dao ceļu.

Laimonis Brauns, bijušais Rojas vidusskolas skolotājs

__________________________________________________________________________________________
Laikraksts “Banga”, 2000. gada 22. septembris